peonza


Soy una peonza que gira y gira. Y gira. Pero una peonza con tara. Que gira y gira, pero avanza.